کاتالوگ سه بعدی (3D)

با فشردن و نگه داشتن کلیک موس در مکان خالی کنار کاتالوگ و با بالا، پایین، چپ و راست کشیدن، می توانید کاملا بصورت دلخواه زاویه دید را تنظیم نمایید.